Žehnání adventního věnce v rodině

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik, např. otec rodiny.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu adventní písně se přežehnáme znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Odp.: Amen

Laik říká: Milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s námi nyní i navěky.
Odp.: Amen.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Mt 5,14-16 „Ať vaše světlo svítí lidem“

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

Žl 24 (23), 1-2.3-4ab.5-6 Odp.: srv. 6
Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.
Odp.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.
Odp.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého Spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Následují přímluvy:
Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:
Odp.: Maranatha, přijď, Pane Ježíši!

  • Za celou církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti.
  • Za všechny lidi, aby uslyšeli tvé volání a přijali Tě do svého srdce.
  • Za naši farní rodinu, abychom rostli ve světle tvé milosti a v jednotě víry a lásky.
  • Za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu radostného očekávání a naděje.

Zakončíme modlitbu Páně: Otče náš…

ŽEHNACÍ MODLITBA
Děkujeme Ti, Pane, náš Bože, za to,
že nám dopřáváš milost nového začátku.
Dej, ať v průběhu adventní doby
roste naše radost a naděje.
Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa.
Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec
znamením tvého požehnání, ať je i náš život
stále více prozářen světlem tvé milosti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Věnec může být pokropen svěcenou vodou.

Následuje rozsvícení první svíčky, při kterém žehnající říká:

Světlo Kristovo.

Ostatní mohou odpovědět:

Sláva Tobě Pane.

ZÁVĚR

Laik říká:
Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás od všeho zlého a doveď nás do věčného života.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Odp.: Amen.

Obřad můžeme zakončit vhodným zpěvem.

Úvodní foto: Dominik Novák (Člověk a Víra)